KINNITATUD
Eesti Hoiuraamatukogu direktori
käskkirjaga nr 1-2/1 04.02.2019

EESTI HOIURAAMATUKOGU ANDMEKAITSETINGIMUSED

Eesti Hoiuraamatukogu (edaspidi raamatukogu) töötleb isikuandmeid oma põhiülesannete täitmiseks. Seejuures lähtutakse Avaliku teabe seadusest, Euroopa Liidu Isikuandmete kaitse üldmäärusest, Isikuandmete kaitse seadusest, Andmekaitse Inspektsiooni juhistest ja Eesti Hoiuraamatukogu põhimäärusest.
Eesti Hoiuraamatukogu osakonnana töötav Eesti Pimedate Raamatukogu valmistab ja levitab teavikuid vastavalt Autoriõiguse seaduse § 19 lõikele 6 ning töötleb eriliigilisi isikuandmeid lähtuvalt sama seaduse § 254 lõikest (3).

 1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
  1.1. Lugejaks registreeritakse vastavalt raamatukogu kasutuseeskirjades ette nähtud sätetele.
  1.1.1. Hoiuosakonna lugejaks registreerumisel esitab isik või alla 16-aastase lapse vanem või eeskostja järgmised andmed: perekonna- ja eesnimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress.
  1.1.2. Eesti Pimedate Raamatukogu lugejaks registreerumisel esitab isik või alla 16-aastase lapse vanem või eeskostja järgmised andmed: perekonna- ja eesnimi, isikukood, sünniaeg, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress.
  1.1.2.1. Eesti Pimedate Raamatukogu lugejaks registreerimisel nõutakse lisaks avaldusele ka isikut tõendava dokumendi koopiat ning tõendit trükitud teksti lugemist takistava puude, häire või haiguse kohta või selle koopiat. Alaealise isiku lugejaks registreerimisel tuleb esitada ka lapsevanema või hooldaja sellekohane kirjalik nõusolek.
  1.1.2.2. Juhul, kui lugeja edaspidine suhtlus raamatukoguga toimub kontaktisiku kaudu, on Eesti Pimedate Raamatukogul õigus küsida kontaktisiku andmeid (nimi, e-post, telefoninumber).
  1.2. Lugejaks registreerudes annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate andmekaitsetingimuste ja raamatukogu kasutuseeskirjaga.
  1.3. Isikuandmete kogujateks on raamatukogu vastutavad töötlejad, kelle töölepingutes sisaldub konfidentsiaalsuse nõue. Isikuandmeid jagatakse volitatud töötlejatega, kelleks on elektrooniliste andmebaaside haldajad ELNET Konsortsium (ESTER) ja URANIA Com (URRAM).
 2. Isikuandmete töötlemise eesmärgid:
  2.1. Isiku tuvastamine.
  2.2. Avalike teenuste osutamine:
  2.2.1. Teavikute laenutamine nii kohapeal kui posti teel.
  2.2.2. Teenusekasutajate soovi korral uute raamatute kohta uudiskirja (Raamatututvustaja) saatmine CD plaatidel.
  2.2.3. Teenusekasutajate soovi korral helindatud ja/või elektrooniliste ajalehtede ja ajakirjade kättesaadavaks tegemine CD plaatidel, Veebiraamatukogus või e-posti teel.
  2.2.4. Veebiraamatukogu kasutamise võimaldamine.
  2.2.5. Kasutajakontoga sisenemise võimaldamine elektroonilistesse andmebaasidesse ESTER ja/või URRAM.
  2.2.6. Lugejakontode haldamine andmebaasides, sh vajadusel meeldetuletuste saatmine.
  2.2.7. Andmete statistiline kogumine analüüsiks ja aruandluseks.
 3. Isikuandmete säilitamine, kustutamine ja turvalisus
  3.1. Hoiuosakonnas säilitatakse isikuandmeid 3 aastat. Iga aasta alguses alustatakse lugejate registreerimist nullist. Säilitustähtaja lõppemisel hävitatakse isikuandmeid sisaldavad registreerimisavaldused paberihundis.
  3.2. Eesti Pimedate Raamatukogus säilitatakse isikuandmeid seni, kuni isik on raamatukogu lugeja.
  3.3. Lugeja isikuandmete kustutamise põhjused Eesti Pimedate Raamatukogus:
  3.3.1. Isik annab teada, et ei soovi enam raamatukogu lugeja olla (nt. operatsiooni tulemusel on nägemine taastunud).
  3.3.2. Isiku surm, millest teatavad omaksed või leiavad raamatukogu töötajad selle kohta info ajalehe surmakuulutustest või rahvastikuregistrist.
  3.4. Kustutamise protseduur Eesti Pimedate Raamatukogus: elektroonilises kataloogis URRAM tehakse lugeja kohta märge “surnud “, mille tulemusel tema andmed varjatakse. Isikuandmeid sisaldavad dokumendid (lugeja registreerimisavaldus, arstitõend ja koopia isikut tõendavast dokumendist) hävitatakse paberihundis.
  3.5. Raamatukogu rakendab töödeldavate isikuandmete kaitseks füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid. Juurdepääs isikuandmete töötlemisele on ainult selleks volitatud isikutel ning kõigi lugejate isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina.
 4. Isiku õigused seoses oma andmetega
  4.1. Raamatukogu kasutajal on õigus tutvuda enda kohta kogutud isikuandmetega ning saada selgitusi nende töötlemise kohta.
  4.2. Raamatukogu kasutajal on õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist või kustutamist ning taotleda isikuandmete töötlemise piiramist.
  4.3. Isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse või kaebuse puhul pöörduda raamatukogu andmekaitsespetsialisti poole telefonil 630 7131, e-post: andmekaitse@nlib.ee , postiaadress: Andmekaitsespetsialist, Eesti Rahvusraamatukogu, Narva mnt 11, 15015 Tallinn
  4.4. Raamatukogu kasutajal on oma õiguste kaitseks võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.
  5. Andmekaitsetingimuste muutmine.
  5.1. Eesti Hoiuraamatukogul on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid andmekaitsetingimusi. Muutmisest teavitatakse raamatukogu koduleheküljel.